Dụng cụ mài, cắt

Bộ dũa 6 chi tiết trong hộp nhựa F.Dick

Liên hệ

Description

Version:

Key files are manufactured on precision automated machines. They guarantee a high removal rate and long tool−life. The blanks are stamped and ground and given a precise cut of even density and depth using special machines. The finished files have an ideal tooth profile for each type of file. Key files guarantee smoothly filed surface finishes.
6-piece key file set with 1 each key file, flat tapered, hand, half-round, round, 3-square, square. Length without tang 100 mm, 2nd cut.
With 2-component plastic handle.
 
Mua hàng

Bộ dũa 6 chi tiết hãng F.DICK

Liên hệ

Description

Version:

Key files are manufactured on precision automated machines. They guarantee a high removal rate and long tool−life. The blanks are stamped and ground and given a precise cut of even density and depth using special machines. The finished files have an ideal tooth profile for each type of file. Key files guarantee smoothly filed surface finishes.
6-piece key file set with 1 each key file, flat tapered, hand, half-round, round, 3-square, square. Length without tang 100 mm, 2nd cut.
With hardwood file handle.
Mua hàng

DỤNG CỤ MÀI VÍT – NO.8 (8 KÍCH THƯỚC REN)

Liên hệ

Dụng cụ cho người chuyên nghiệp, thiết kế tối ưu
* Phục hồi nhanh chóng vít của các công cụ máy móc, xe hơi…
* Có thể sử dụng cho 8 kích thước ren vít

Mua hàng

Mũi mài hợp kim SUPER - SB1A0175 (Carbide Bur)

Liên hệ

Mũi mài hợp kim SUPER - SB1A0175 (Carbide Bur), đường kính mũi kẹp 3 mm

Mua hàng

Dao lăn nhám SUPER - NS1 (Roll auto-sliding Knurling Holder)

Liên hệ

Dao lăn nhám SUPER - NS1 (Roll auto-sliding Knurling Holder), made in Japan

Mua hàng

Mũi mài hợp kim SUPER - SB1A0275 (Carbide Bur)

Liên hệ

Mũi mài hợp kim SUPER - SB1A0275 (Carbide Bur), đường kính mũi kẹp 3 mm

Mua hàng

Mũi mài hợp kim SUPER - SB1A0375 (Carbide Bur)

Liên hệ

Mũi mài hợp kim SUPER - SB1A0375 (Carbide Bur), đường kính mũi kẹp 3 mm

Mua hàng

Mũi mài hợp kim SUPERTOOL - SB2A0275 (Carbide Bur)

Liên hệ

Mũi mài hợp kim SUPERTOOL - SB2A0275 (Carbide Bur), đường kính mũi kẹp 3 mm

Mua hàng

Mũi mài hợp kim SUPER - SB3A0175 (Carbide Bur)

Liên hệ

Mũi mài hợp kim SUPER - SB3A0175 (Carbide Bur), đường kính mũi kẹp 3 mm

Mua hàng

Mũi mài hợp kim SUPER - SB4A0375 (Carbide Bur)

Liên hệ

Mũi mài hợp kim SUPER - SB4A0375 (Carbide Bur), đường kính mũi kẹp 3 mm

Mua hàng

Mũi mài hợp kim SUPER- SB5A0375 (Carbide Bur)

Liên hệ

Mũi mài hợp kim SUPER - SB5A0375 (Carbide Bur), đường kính mũi kẹp 3 mm

Mua hàng

Mũi mài hợp kim SUPER - SB6A0175 (Carbide Bur)

Liên hệ

Mũi mài hợp kim SUPER - SB6A0175 (Carbide Bur), đường kính mũi kẹp 3 mm

Mua hàng

Mũi mài hợp kim SUPER - SB7A0175 (Carbide Bur)

Liên hệ

Mũi mài hợp kim SUPER - SB7A0175 (Carbide Bur), đường kính mũi kẹp 3 mm

Mua hàng

Mũi mài hợp kim SUPER - SB8A0275 (Carbide Bur)

Liên hệ

Mũi mài hợp kim SUPER - SB8A0275 (Carbide Bur), đường kính mũi kẹp 3 mm

Mua hàng

Mũi mài hợp kim SUPER - SB51A0175 (Carbide Bur)

Liên hệ

Mũi mài hợp kim SUPER - SB51A0175 (Carbide Bur), đường kính mũi kẹp 3 mm

Mua hàng

Mũi mài hợp kim SUPER - SB1A01 (Carbide Bur)

Liên hệ

Mũi mài hợp kim SUPER - SB1A01 (Carbide Bur), đường kính mũi kẹp 3 mm

Mua hàng

Mũi mài hợp kim SUPER - SB1A02 (Carbide Bur)

Liên hệ

Mũi mài hợp kim SUPER - SB1A02 (Carbide Bur), đường kính mũi kẹp 3 mm

Mua hàng

Mũi mài hợp kim SUPER - SB1A03 (Carbide Bur)

Liên hệ

Mũi mài hợp kim SUPER - SB1A03 (Carbide Bur), đường kính mũi kẹp 3 mm

Mua hàng

Mũi mài hợp kim SUPER - SB1A01E (Carbide Bur)

Liên hệ

Mũi mài hợp kim SUPER - SB1A01E (Carbide Bur), đường kính mũi kẹp 3 mm

Mua hàng

Mũi mài hợp kim SUPER - SB2A01 (Carbide Bur)

Liên hệ

Mũi mài hợp kim SUPER - SB2A01 (Carbide Bur), đường kính mũi kẹp 3 mm

Mua hàng

Mũi mài hợp kim SUPER - SB2A02 (Carbide Bur)

Liên hệ

Mũi mài hợp kim SUPER - SB2A02 (Carbide Bur), đường kính mũi kẹp 3 mm

Mua hàng

Mũi mài hợp kim SUPER - SB3A01 (Carbide Bur)

Liên hệ

Mũi mài hợp kim SUPER - SB3A01 (Carbide Bur), đường kính mũi kẹp 3 mm

Mua hàng

Mũi mài hợp kim SUPER - SB3A02 (Carbide Bur)

Liên hệ

Mũi mài hợp kim SUPER- SB3A02 (Carbide Bur), đường kính mũi kẹp 3 mm

Mua hàng

Mũi mài hợp kim SUPER - SB4A01 (Carbide Bur)

Liên hệ

Mũi mài hợp kim SUPER - SB4A01 (Carbide Bur), đường kính mũi kẹp 3 mm

Mua hàng

Mũi mài hợp kim SUPER - SB4A02 (Carbide Bur)

Liên hệ

Mũi mài hợp kim SUPER - SB4A02 (Carbide Bur), đường kính mũi kẹp 3 mm

Mua hàng

Mũi mài hợp kim SUPER - SB4A03 (Carbide Bur)

Liên hệ

Mũi mài hợp kim SUPER - SB4A03 (Carbide Bur), đường kính mũi kẹp 3 mm

Mua hàng

Mũi mài hợp kim SUPER- SB5A01 (Carbide Bur)

Liên hệ

Mũi mài hợp kim SUPER - SB5A01 (Carbide Bur), đường kính mũi kẹp 3 mm

Mua hàng

Mũi mài hợp kim SUPER - SB5A02 (Carbide Bur)

Liên hệ

Mũi mài hợp kim SUPER - SB5A02 (Carbide Bur), đường kính mũi kẹp 3 mm

Mua hàng

Mũi mài hợp kim SUPER - SB5A03 (Carbide Bur)

Liên hệ

Mũi mài hợp kim SUPER - SB5A03 (Carbide Bur), đường kính mũi kẹp 3 mm

Mua hàng

Mũi mài hợp kim SUPER - SB6A01 (Carbide Bur)

Liên hệ

Mũi mài hợp kim SUPER - SB6A01 (Carbide Bur), đường kính mũi kẹp 3 mm

Mua hàng

Mũi mài hợp kim SUPER - SB7A01 (Carbide Bur)

Liên hệ

Mũi mài hợp kim SUPER - SB7A01 (Carbide Bur), đường kính mũi kẹp 3 mm

Mua hàng

Mũi mài hợp kim SUPER - SB7A02 (Carbide Bur)

Liên hệ

Mũi mài hợp kim SUPER - SB7A02 (Carbide Bur), đường kính mũi kẹp 3 mm

Mua hàng

Mũi mài hợp kim SUPER - SB8A01 (Carbide Bur)

Liên hệ

Mũi mài hợp kim SUPER - SB8A01 (Carbide Bur), đường kính mũi kẹp 3 mm

Mua hàng

Mũi mài hợp kim SUPER - SB8A02 (Carbide Bur)

Liên hệ

Mũi mài hợp kim SUPER - SB8A02 (Carbide Bur), đường kính mũi kẹp 3 mm

Mua hàng

Mũi mài hợp kim SUPER - SB49A01 (Carbide Bur)

Liên hệ

Mũi mài hợp kim SUPER - SB49A01 (Carbide Bur), đường kính mũi kẹp 3 mm

Mua hàng

Mũi mài hợp kim SUPER - SB50A01 (Carbide Bur)

Liên hệ

Mũi mài hợp kim SUPER - SB50A01 (Carbide Bur), đường kính mũi kẹp 3 mm

Mua hàng

Mũi mài hợp kim SUPER - SB51A01 (Carbide Bur)

Liên hệ

Mũi mài hợp kim SUPER - SB51A01 (Carbide Bur), đường kính mũi kẹp 3 mm

Mua hàng

Mũi mài hợp kim SUPER - SB52A01 (Carbide Bur)

Liên hệ

Mũi mài hợp kim SUPER - SB52A01 (Carbide Bur), đường kính mũi kẹp 3 mm

Mua hàng

Mũi mài hợp kim SUPER - SB1D01 (Carbide Bur)

Liên hệ

Mũi mài hợp kim SUPER - SB1D01 (Carbide Bur), đường kính mũi kẹp 3 mm

Mua hàng

Mũi mài hợp kim SUPER - SB1D02 (Carbide Bur)

Liên hệ

Mũi mài hợp kim SUPER - SB1D02 (Carbide Bur), đường kính mũi kẹp 3 mm

Mua hàng

Mũi mài hợp kim SUPER - SB2D03 (Carbide Bur)

Liên hệ

Mũi mài hợp kim SUPER - SB2D03 (Carbide Bur), đường kính mũi kẹp 3 mm

Mua hàng

Dao lăn nhám tự định tâm SUPER - KH1 (Roll auto-sliding Knurling Holder)

Liên hệ

Dao lăn nhám tự định tâm SUPER - KH1 (Roll auto-sliding Knurling Holder), dùng cho bánh dao lăn từ KN12CRL ~ KN12FRL

Mua hàng

Dao lăn nhám SUPERTOOL - KH2 (Roll auto-sliding Knurling Holder)

Liên hệ

Dao lăn nhám tự định tâm SUPER - KH2 (Roll auto-sliding Knurling Holder), dùng cho bánh dao lăn từ KN30CRL ~ KN12FRL

Mua hàng

Mũi mài hợp kim Super - SM-4M

Liên hệ

Mũi mài hợp kim Super - SM-4M. Được sản xuất từ vật liệu CARBIDE cho độ cứng cao, chịu mài mòn. Gia tăng độ bền của sản phẩm. Mũi mài SM-4M, made in USA

Mua hàng

Mũi mài hợp kim Super - SM-5M

Liên hệ

Mũi mài hợp kim Super - SM-5M. Được sản xuất từ vật liệu CARBIDE cho độ cứng cao, chịu mài mòn. Gia tăng độ bền của sản phẩm. Mũi mài SM-5M, made in USA

Mua hàng